Dzisiaj jest .
 
» Archiwum 2014


 

Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

Nowy kierunek w ZS3 od września 2014 r.


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jednocześnie jest nowym kierunkiem kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do:

  • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
  • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
  • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
  • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
  • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
  • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
  • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
  • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.
Jest to zawód szerokoprofilowy. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym - uniwersalny. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację zarówno podnosząc kwalifikacje w systemie edukacji formalnej, jak również nieformalnej i pozaformalnej. W przypadku zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej nie występuje powiązanie z zawodem kształconym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wyodrębniono dwie kwalifikacje w zawodzie:
  • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

Sektor odnawialnych źródeł energii należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Zakłada się, że w Polsce będą wspierane przedsięwzięcia producentów energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wspierany będzie rozwój rozproszonych źródeł energii odnawialnych. W obszarze elektroenergetyki przewiduje się przede wszystkim rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie, a także przewiduje się wzrost ilości małych elektrowni wodnych. Według "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" relatywnie największą dynamikę spośród odnawialnych źródeł energii do roku 2020 zanotują energetyka wiatrowa (pięćdziesięcioczterokrotny wzrost) i ciepło słoneczne (trzydziestopięciokrotny wzrost). W kontekście osiągnięcia postawionego celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze energii finalnej brutto w 2020 r., największy wzrost produkcji energii spodziewany jest w energetyce wiatrowej, produkcji biogazu i biomasy stałej oraz w biopaliwach transportowych. Te cztery obszary w 2020 roku stanowić będą łącznie ok. 94% zużycia energii ze wszystkich źródeł odnawialnych. Istotnym uzupełnieniem oferty dużych systemów energetyki odnawialnej są małe, zdecentralizowane instalacje w budownictwie, takie jak panele słoneczne bądź kotły na biomasę.

Energia geotermalna znajdzie z kolei najszersze zastosowanie w budynkach publicznych. Na dachach naszych domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, a kotły na biomasę są już powszechnie stosowane, podobnie jak pompy ciepła. Szczególnie dużo takich instalacji pojawiło się już w miejscowościach turystycznych i na osiedlach domów jednorodzinnych w sąsiedztwie dużych miast.

Szansą dla instalacji na biomasę będą również tereny, na których uprawia się rośliny energetyczne i wykorzystuje słomę do produkcji palet. Do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń poszukiwani będą w pierwszej kolejności technicy OZE (odnawialnymi źródłami energii) tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej umożliwi absolwentom podjęcie pracy w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej, oraz firmach konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju. Wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić samodzielną działalność usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy. Dobre perspektywy dla branży uzasadniają potrzebę kształcenia w zawodzie, tym bardziej, że specjaliści w tym sektorze już teraz należą do grupy poszukiwanych pracowników. Postęp technologiczny i coraz większa efektywność ekonomiczna systemów energetyki odnawialnej, a także względy ekologiczne wspierające promocję technologii energetyki odnawialnej dają dobre perspektywy pracy dla absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji. Na zarobki wpłyną na pewno: specyfika danego regionu, wielkość miasta, poziom bezrobocia i stopień rozwoju branży.

Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św., jako jedna z 5-ciu szkół z województwa, jest beneficjentem projekt współpracy ponadnarodowej "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (X 2013 - VI 2015). Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - Lider Projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja Centrum Europy Lokalnej z Kielc, Europaisches Centrum Fűr Erneuerbare Energie Gűssing - Austria. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu szkoła została już wyposażona w sprzęt do prowadzenia zajęć interaktywnych E-VIDEO KLASA, zaś w okresie ferii zimowych otrzyma jeszcze laboratorium do nauki języka (wartość sprzętu 44000 PLN). Projekt zakłada przeszkolenie uczniów oraz nauczycieli w zakresie tematyki OZE (odnawialne źródła energii). Przewidziane są: warsztaty krajowe i zagraniczne dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów z przedsiębiorczości, indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowego, warsztaty z kultury zawodu, warsztaty - lider przedsiębiorczości, zajęcia z języka niemieckiego, staże krajowe i zagraniczne dla uczniów, wyjazdy edukacyjne. W ramach projektu "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. zostanie wyposażony przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w sprzęt techno-dydaktyczny niezbędny do utworzenia nowego kierunku nauczania - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - z zakresu tematyki OZE, zgodnie z wytycznymi MEN. Wartość kompletu wyposażenia wynosi ok. 211.000 PLN. Głównym warunkiem otrzymania darmowego wyposażenia będzie otwarcie nowego kierunku -Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - w roku szkolnym 2014/2015.

Europejskie Słoneczne Dni 2012

Koordynatorem projektu "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" w Zespole Szkół nr 3 jest nauczyciel przedmiotów zawodowych p. Radosław Moskal, Honorowy Profesor Oświaty (2013), Nauczyciel Roku 2009, który jako pierwszy w Polsce, we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej, zainicjował udział ZS nr 3 oraz ostrowieckich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Międzynarodowej Kampanii Europejskie Słoneczne Dni - Ostrowiec Św. 2011 (akcja była kontynuowana w 2012 i 2013 r.).

W ramach projektu jest prowadzona strona na facebooku reklamującą energetykę odnawialną oraz SzOK, czyli Szkolny Ośrodek Kariery: www.facebook.com

Zajęcia laboratoryjne będą odbywały się w pracowniach Zespołu Szkół nr 3 wyposażonych w ramach projektu "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce". Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w pracowni technologii mechanicznej i rysunku technicznego oraz pracowni montażu i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, przeznaczonej dla technika mechatronika na podstawie standardów wyposażenia opracowanych przez KOWEZiU.

Zespół Szkół nr 3 posiada już część sprzętu i oprogramowania potrzebnego do otwarcia nowego kierunku, który jest wykorzystywany do ćwiczeń laboratoryjnych na kierunku technik mechatronik.

Zajęcia na nowym kierunku będą prowadzili nauczyciele ZS nr 3. Biorąc pod uwagę podstawę programową oraz plan nauczania dostępne na stronie KOWEZiU, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że nauczyciele uczący na kierunkach: technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik ochrony środowiska oraz niektórzy nauczyciele uczący na kierunkach: technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik logistyk, mają wykształcenie zgodne, aby prowadzić zajęcia w ramach nowego zawodu - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
^ Do góry ^